GENERATIE VI

VIa.

Thomas de Graeff, (zn. van Va), ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 7 dec. 1692 (getuige: Mary van Deuteren), onderschout en schepen, otr. te Meeuwen op vrijdag 30 juli 1723 met Maria Aalbregts van Ommeren, ovl. te Meeuwen op maandag 21 okt. 1748.
Op 27 september 1724 is Thomas de Graaf gedaagde op de “Ordinaire Regtdag” te Meeuwen inzake een proces wegens achterstallige huishuur. Volgens de gedeeltelijke akte treft hij een schikking. Streekarchief Heusden, Oud Rechterlijk Meeuwen. Op 11 april 1729 koopt Thomas de Graaff van de diaconie te Meeuwen een dijkkaveling met daarop een huis met verdere bepoting en beplanting. De koopsom bedraagt 140 gulden. Streekarchief Heusden, Oud Rechterlijk Meeuwen, doos 9. Op 11 januari 1770 maakt Thomas de Graaff een contract op met zijn zoon Dirk, daar hij door ouderdom en zwakheid niet meer in staat is in zijn levensonderhoud te voorzien en bang is door de armen onderhouden te moeten worden, dat zijn zoon hem levenslang zal onderhouden, waartoe hij al zijn bezittingen aan zijn zoon nalaat.

Uit dit huwelijk 5 kinderen:

 1. Dirk de Graef, volgt  VIIa.
 2. Adriaan de Graaf, volgt  VIIb.
 3. Clasiena de Graaff, volgt  VIIc.
 4. Adriaantje de Graaff, relatie met Willem Timmers.
 5. Teunis de Graaf, ovl. te Meeuwen op vrijdag 16 aug. 1748.

VIb.

Teunis de Graaff, (zn. van Vb), ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 6 nov.1695 (getuige: peet: Dirckske de Graef), relatie met NN.

Uit deze relatie 1 kind:

 1. Johannes de Graaf, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 18 april 1717 bij de doop wordt zijn moeder niet vermeld. Getuige is Maria Gerritse  van de Koppel (waarschijnlijk zijn grootmoeder Marike Gerrits van de  Koppel); bij de doop wordt de naam gespeld als “de Graev”.

VIc.

Neeltie de Graaf, (dr. van Vb), ged. NG te Babyloniënbroek op zaterdag 26 dec. 1699, begr. te Dussen op donderdag 31 dec. 1772 Dussen, impost trouwen en begraven 1772: 31e Dito (december) is begraven Neeltje de Graaf weduwe van Pieter de Vries voort kleed f ” 12 “, otr. (1) te Meeuwen. Op den 20e September 1746, heeft Neeltje de Graaf woonende alhier, haar in huwelijk sullende begeven met Bastiaan Crab, woonende tot Eethen, haar aangegeven onder de onvermogende en acte pro deo geligt voor ….. memorie. (Meeuwen, impost trouwen en begraven, 1746) op dinsdag 20 sept. 1746 met Bastiaan Crab.
Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jan Crab, geb. te Dussen, ged. te Dussen op zondag 7 febr. 1751  (Dussen DTB nr 4).

Neeltie de Graaf, otr. (2) te Dussen op zaterdag 22 nov. 1755, tr. te Dussen Dussen DTB nr. 4, 1755: Den 22 November zijn in ondertrouw opgenomen Pieter Jansen de Vries van Drunen, weduwnr. van Bertje Bos, wonende te Almkerk en Neeltje de Graaf, weduwe van Bastiaan Krab, wonende onder Dussen, en zijn getrouwd den 14 December op zondag 14 dec. 1755 met Pieter Jansen de Vries, geb. te Drunen, (Pieter Jansen tr. (1) met Bertje Bos).
Uit dit huwelijk geen kinderen.

VId.

Gerrit de Graaff, (zn. van Vb), ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 11 april 1706, otr. te Wijk, tr. NG te Wijk op zaterdag 3 juli 1734 met Seijken Blijenberg, dr. van Jan Bleijenburgh en Maijke Ariens van Wijk, geb. tussen 1685 en 1705, ovl. voor 1770.
Op 5 maart 1770 maken Gerrit de Graaff, weduwnaar van Sijke Blijenbergh, en zijn zoon Jan de Graaff, een scheiding en deling van de onroerende goederen van Gerrit de Graaff. Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Wijk, Archiefstuknr. 00716. Op 31 augustus 1770 wordt er een openbare (publieke) verkoping gehouden van Eenige Meubilaire goederen toebehoort hebbende aan Gerrit de Graef. De verkoping brengt op 58 gulden en 2 stuivers. Streekarchief Heusden, Oudnotarieel Wijk, archiefstuknr. 0234, aktedatum 31-08-1770.
Op 3 oktober 1777 maakt Gerrit de Graaff zijn testament op. Aan zijn enige zoon Jan, ged. 26 juni 1735 laat hij de legitieme portie na. Verder benoemt hij zijn kleinzoon Gerrit, gedoopt 9 december 1759, tot enig en universeel erfgenaam. Hij benoemt Jan Pieterse Blijenberg en zijn neef, Teunis de Graaff, tot voogden over zijn kleinzoon Gerrit. Streekarchief Heusden, Oud Archief Wijk, archiefstuknr. 0394. 03-10-1777.
Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Jan de Graaff, geb. te Wijk en Aalburg, volgt  VIId.

VIe.

Johanna de Graaff, (dr. van Vb), ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 25 nov. 1708 Wouterke Peters is doopgetuige, ovl. te Babyloniënbroek op zaterdag 2 jan. 1762, otr. te Dussen op maandag 27 dec. 1734, tr. (Nederlands Gereformeerd) te Babyloniënbroek op zaterdag 15 jan. 1735 met Cornelis Michielsz Verschoor, ovl. te Babyloniënbroek op woensdag 20 jan. 1768.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Michiel Cornelisz Verschoor, ged. NG te Almkerk op zondag 3 juli  1735 “als Peet Adriaantje Verschoor”.
 2. Mieke Verschoor, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 23 dec.  1736 Doopgetuige: Johanna van ?
 3. Johannes Verschoor, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 2  okt.1740, volgt VIIe.
 4. Maria Verschoor, ged. te Babyloniënbroek op zondag 8 sept. 1743,  Doopgetuige Neeltje Butger.
 5. Anna Verschoor, ged. NG te Babyloniënbroek op maandag 1 febr.  1745.
 6. Michiel Verschoor, ged. NG te Babyloniënbroek op donderdag 13  juli 1747, ovl. te Babyloniënbroek op maandag 5 aug. 1748.
 7. Anna Maria Verschoor, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 1 dec.  1749, volgt  VIIf.

VIf.

Barend de Graef, (zn. van Vb), geb. te Babyloniënbroek circa 1715, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 28 april 1715, ovl. te Dussen op woensdag 13 jan. 1762, otr. te Babyloniënbroek op zaterdag 2 juli 1735, tr. NG te Babyloniënbroek op zondag 24 juli 1735, kerk.huw. NG te Babyloniënbroek op zondag 24 juli 1735 met Johanna van Heukelom, dr. van Jan Claesens van Heukelom en Anneke Peters Otterdijck, ovl. te Dussen-Muilkerk op maandag 24 maart 1783, begr. te Dussen-Muilkerk.
Johanna van Heukelom is afkomstig “van de Hill”.
Johanna van Heukelom is mogelijk een zuster van Stijntje en Claes van Heukelom. De laatste was getrouwd met Maria van der Stap. Een Jan Claesens van Heukelum, jm. van Almkerk, ondertrouwt ‘s-Gravenduin-Capelle 24-01-1691 met Anneke Peters Otterdijck, jd. van Cappele en trouwt te Almkerk. (Bron: GTMWB (1993) blz. 225.
Uit dit huwelijk 8 kinderen:

 1. Jan Bzn de Graaf, geb. te Babyloniënbroek tussen 1736 en 1738,  volgt  VIIg.
 2. Maria de Graaf, geb. te Dussen tussen 1736 en 1739, volgt  VIIh.
 3. Klaas de Graaf, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 1 nov. 1739,  ovl. voor dec. 1742.
 4. Klaas de Graaff, geb. te Babyloniënbroek, volgt  VIIi.
 5. Teunis de Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 16 mei  1745, ovl. voor juni 1748.
 6. Teunis de Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 16 juni  1748, ovl. voor sept. 1753.
 7. Tonia (Antonia) de Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 4  april 1751, ovl. te Dussen op zaterdag 3 juli 1751.
 8. Teunis de Graaff, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 30 sept.  1753, volgt  VIIj.

VIg.

Claas Peeters de Graaf, (zn. van Vc), ged. NG te Dussen op zondag 12 nov. 1713, otr. (1) te Almkerk op vrijdag 19 juni 1744 DTB Almkerk, tr. te Almkerk Marike Janse Metselaar. Was weduwe van Thijs Dubbelt, en geboortig en (ten tijde van haar huwelijk) woonagtig aan den Nieuwen Dijck onder Emmickhoven op zondag 12 juli 1744 met Marike Janse Metselaar Weduwe van Tijs Dubbelt, dr. van Jan Hendrickse Metselaar en Willemtje Geertse Snijder, geb. te Emmikhoven circa 1695, ovl. voor zaterdag 18 maart 1758.
Uit dit huwelijk geen kinderen.

Claas Peeters de Graaf, otr. (2) te Almkerk op zaterdag 18 maart 1758 DTB Almkerk, tr. te Almkerk op zondag 9 april 1758 Maria van Wijngaarden was weduwe van Willem Cornelisse van der Wiel (of Van der Wal) met Maria Huijge van Wijngaarden, ged. te Almkerk op zondag 15 dec. 1720 (getuigen: Dirkje Groenevelt, Andries Groenevelt en Theunis Groenvelt).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Peter de Graaf, ged. te Almkerk op zondag 1 okt. 1758 DTB Almkerk  (getuigen: doophefster en getuige Hendrina van Mierlo).
 2. Neeltje de Graaf, ged. te Almkerk op zondag 29 maart 1761 DTB  Almkerk (getuigen: doophefster en getuige Cornelia Hemburger).

VIh.

Anneke de Graaff, (dr. van Vc), ged. NG te Dussen op zondag 14 aug. 1718 DTB Dussen (getuige: Anneke Ariens), otr. te Meeuwen op vrijdag 6 april 1742 Meeuwen, impost op trouwen en begraven 1742: Op de 6e April 1742 heeftBastiaan van Mierlo, woonende alhier, hem sullende in de huwelijke staat begeven met Anneke de Graaf, woonende op de Hill, hem aangegeven onder de onvermogende en acte pro Deo geligt voor memorie met Bastiaan van Mierlo (Mirlo), zn. van Geerit (Gerard) van Mierlo ( Mirlo) en Maria Verschueren, ged. te Babyloniënbroek op zondag 26 febr. 1719 (getuige: zijn zuster Sija Mirlo).
Uit dit huwelijk 11 kinderen:

 1. Peter van Mierlo, ged. NG te Babyloniënbroek op maandag 19 nov.  1742 DTB Babyloniënbroek.
 2. Gerred van Mierlo, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 19 april  1744.
 3. Maria van Mierlo, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 18 juli  1745 (getuige: Henderina van Mierlo).
 4. Arien van Mierlo, ged. NG te Babyloniënbroek op dinsdag 1 nov.  1746 (getuige: Henderina van Mierlo).
 5. Christoffel van Mierlo, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 2  juni 1748.
 6. Janneke van Mierlo, ged. NG te Babyloniënbroek op woensdag 14  okt. 1750.
 7. Bastiaan van Mierlo, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 19 dec.  1751.
 8. Nicolaas van Mierlo, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 4 maart  1753.
 9. Jenneke van Mierlo, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 13 april  1755.
 10. Pieter van Mierlo, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 6 mei  1759.
 11. Catharina van Mierlo, ged. NG te Babyloniënbroek op zondag 13  dec. 1761.

VIi.

Adriaan de Graaf, (zn. van Vc), ged. te Dussen op woensdag 19 jan. 1724, otr. teAlmkerk Maayke Janse wonende onder Waardhuizen op zaterdag 27 sept. 1749DTB Almkerk, tr. te Almkerk op donderdag 9 okt. 1749, kerk.huw. NG met MaaykeJanse Kamerman, dr. van Jan Janse Kamerman en Willemke Pieterse de Man, ged. NG te Almkerk op zondag 16 sept. 1725 (getuige: Aeltje de Man).
Uit dit huwelijk 2 kinderen:

 1. Willemijna de Graaf, geb. te Waardhuizen circa 1752, ovl. teEmmikhoven op dinsdag 3 april 1827 BS Emmikhoven 1827 akte nr. 8, tr. (BS) met Johan Bruinsman, geb. circa 1764.
 2. Petronella de Graaf, geb. te Waardhuizen in 1768, volgt  VIIk.

VIj.

Jenneke de Graaf, (dr. van Vc), ged. te Dussen op zondag 19 aug. 1725, ovl. teAlmkerk-Emmikhoven voor vrijdag 2 sept. 1757, otr. te Almkerk opwoensdag 4 maart 1750 DTB Almkerk (o.t. Dussen 6 maart 1750), tr. te Almkerk, kerk.huw. NG met Dirk van Lendt, zn. van Peter Hendrickse van Lendt, ged. NGte Almkerk op zondag 24 juni 1725 (getuige: Engeltje van der Stelt), (Dirk otr. (2) teAlmkerk op vrijdag 2 sept. 1757, tr. te Almkerk op zondag 25 sept. 1757, kerk.huw. NG met Metje Visscher.).

Uit dit huwelijk 3 kinderen:

 1. Lena van Lendt, ged. NG te Almkerk op zondag 25 april 1751 DTBAlmkerk (getuige: Hendrina van Mierlo).
 2. Lena van Lendt, ged. NG te Almkerk op zondag 13 mei 1753 DTB Almkerk (getuige: Hendrina van Mierlo).
 3. Peter van Lendt, ged. NG te Almkerk op zondag 12 okt. 1755 DTBAlmkerk (getuige: Hendrina van Mierlo).

VIk.

Jan de Graaf, (zn. van Vc), ged. te Dussen op zondag 24 okt. 1728 DTB Dussen(getuige: Anneke Ariens van Sint Maartensdijk), otr. (1) te Almkerk op zaterdag4 aug. 1753 DTB Almkerk-Uitwijk, ten tijde van de ondertrouw woonde Jacomeijntje in Emmikhoven, tr. te Almkerk op zondag 26 aug. 1753 met Jacomeijntje (Meijntje) Janse van Thiel, ovl. voor maandag 30 dec. 1754.
Uit dit huwelijk 1 kind:

 1. Peter de Graaf, ged. NG te Emmikhoven op zondag 16 juni 1754,volgt  VIIl.

Jan de Graaf, otr. (2) te Dussen op maandag 30 dec. 1754 DTB Dussen nr. 4, tr. te Dussen op zondag 19 jan. 1755, kerk.huw. NG met Mayke Blok, geb.circa 1730.
Uit dit huwelijk 7 kinderen:

 1. Anthony de Graaf, ged. NG te Dussen op zondag 27 juni 1756 DTBDussen nr. 4 (getuige: Adriaantje de Bok).
 2. Arie de Graaf, ged. NG te Almkerk op zondag 28 mei 1758 DTB Almkerk,ovl. tussen 1758 en 1760.
 3. Arie de Graaf, ged. NG te Almkerk op zondag 13 juli 1760 DTB Almkerk(getuige: Anneke de Graaf).
 4. Adriaantje de Graaf, ged. NG te Almkerk op zondag 9 jan. 1763,volgt  VIIm.
 5. Klaas de Graaf, ged. NG te Dussen op zondag 7 april 1765 DTB Dussen(getuige: Anneke de Graaf).
 6. Mayke de Graaf, ged. NG te Dussen op zondag 9 aug. 1767 DTB Dussen(getuige: Anneke Kruik), tr. te Babyloniënbroek op vrijdag 3 nov. 1786, kerk.huw. NG met Klaas de Bok, zn. van Isak de Bok en Hendriena van der Flier, ged. NG te Babyloniënbroek op maandag 9 juni 1749.
 7. Antonia de Graaf, ged. NG te Dussen op zondag 4 nov. 1770, volgt  VIIn.

VIl.

Arie de Graaf, (zn. van Vd), geb. circa 1720, NG, ovl. te Meeuwen op dinsdag14 juli 1772 Meeuwen, impost op trouwen begraven, 1772: Op den 14e Julij 1772 ontfangen van Teuntje Boones voor ’t regt van begraven van haren overledenman, Arie de Graaf, volgens aangeving onder de Classis van drie gulden dus f 3-0-0,
Op 28 november 1778 wordt een uitgebreide boedelbeschrijving en inventaris opgemaakt van de nalatenschap van Teuntje Boonis, overleden 15 november1778. Streekarchief Heusden, ORA Meeuwen, doos 4 tot en met 7. Op 6 maart1779 wordt een balans opgemaakt van de ontvangsten en uitgaven van de nalatenschap van Teuntje Boones. Tenslotte blijft er een batig saldo van zeshonderd negenentachtig gulden twee stuivers en drie penningen, welke bedrag door de erven wordt verdeeld en waarvoor zij tekenen voor ontvangst. Streekarchief Heusden, ORA Meeuwen, doos 4 tot en met 7.
Uit dit huwelijk 1 kind:

 1.  Cornelia de Graaf.